Program e-Cło w dodatku PRESS

Program e-Cło w dodatku PRESS

Pobierz nasz folder!

Struktura Programu e-Cło

Kliknij, aby otworzyć:

  PROGRAM e-Cło – JAK TO DZIAŁA?

  PROGRAM e-Cło – JAK TO DZIAŁA?

  Program e-Cło to kompleksowy i wzajemnie powiązany pakiet przedsięwzięć legislacyjnych, organizacyjnych, finansowych i technicznych, który ma służyć osiągnięciu celów i wdrożeniu usług elektronicznego cła. Aby zrozumieć, jak wielka jest to machina i co kryje się właściwie za tym stwierdzeniem, należy poznać sposób organizacji tego bezprecedensowego działania Służby Celnej.

  Inicjatywa elektronicznego cła (e-Customs) przedstawiona przez Komisję Europejską jeszcze w 2004 r. przyjęła w Polsce pewne skonkretyzowane ramy dopiero w momencie przygotowywania Studium Wykonalności dla Programu e-Cło na przełomie 2008 i 2009 roku. Wykonawca zewnętrzny wraz z grupą ekspertów Służby Celnej zaproponował podział tego przedsięwzięcia na kilkadziesiąt projektów i działań pod jednym szyldem „Program e-Cło". Przyjęto wówczas następujące założenia:

  1. Celem Projektu „Program e-Cło" jest zbudowanie elektronicznego środowiska polskiej Służby Celnej dla potrzeb świadczenia elektronicznych usług publicznych związanych z poborem należności, obrotem towarowym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa handlu międzynarodowego, umożliwiającego:

  •  realizację wymogów Unii Europejskiej wynikających z inicjatywy e-Customs,
  • ułatwienie warunków prowadzenia legalnej działalności gospodarczej poprzez sprawniejszą obsługę przedsiębiorców oraz zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych,
  • sprawniejszą wymianę informacji z innymi administracjami celnymi, Komisją Europejską oraz instytucjami współpracującymi.

  2. Przedmiotem Projektu o nazwie „Program e-Cło" jest budowa i wdrożenie zintegrowanego środowiska elektronicznego Służby Celnej dla potrzeb świadczenia elektronicznych usług publicznych związanych z poborem należności, obrotem towarowym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa handlu międzynarodowego.

  3. Zakres Projektu obejmie zespół powiązanych technicznie, logicznie skoordynowanych przedsięwzięć w 11 obszarach biznesowych i technicznych.

  4. W ramach prac nad portfelem rozważanych projektów wzięto pod uwagę:

  • obligatoryjne terminy realizacji poszczególnych projektów, wynikające m.in. z przepisów prawa, jak również z wytycznych Komisji Europejskiej zawartych w „Wieloletnim Planie Strategicznym dla Elektronicznego Cła" („Electronic Customs Multi – Annual Strategic Plan" – MASP),
  • połączenie korzyści z projektami,
  • dostępne zasoby,
  • kwalifikowalność kosztów oraz możliwość finansowania z 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  5. Zasięg terytorialny Projektu „Program e-Cło" obejmie cały kraj, a miejscem realizacji Projektu będzie Ministerstwo Finansów oraz wszystkie jednostki organizacyjne Służby Celnej.

  Nadzór strategiczny nad realizacją prawidłowego wdrożenia postanowień decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE[1] oraz „Programu e-Cło" w Rzeczypospolitej Polskiej pełni Rada Programu e-Cło (zwana dalej „Radą"), utworzona zarządzeniem nr 7 Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Rady Programu e-Cło (aktualne Zarządzenie nr 59 Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Rady Programu e-Cło). Zarządzenie to określa zadania Rady Programu. Przewodniczącym Rady został Szef Służby Celnej Jacek Kapica, a Zastępcą Przewodniczącego Rady – radca ministra Grzegorz Smogorzewski. W skład Rady wchodzą także dyrektorzy departamentów MF podległych Szefowi Służby Celnej, Departamentu Strategii Systemu Informacyjnego, Departamentu Finansów Resortu, dyrektor Izby Celnej w Białymstoku oraz dyrektor centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów. Takie rozwiązanie organizacyjne pozostało do dnia dzisiejszego.
  W stosunku do pierwotnych założeń Studium Wykonalności zdecydowano się jednak na pewne zmiany. W związku z koniecznością efektywnego wykorzystania zasobów kadrowych Służby Celnej oraz w celu minimalizacji dokonywania wielostronnych uzgodnień zmodyfikowano struktury zarządzania projektami realizowanymi w ramach Programu. Dotychczasowe Rady Projektów były powoływane każdorazowo wraz z uruchomieniem nowego projektu i ustanawianiu jego struktur organizacyjnych. W nowej strukturze Rady Projektów zastąpiono Radami Obszarów, gdzie jedna rada obsługuje od jednego do kilku projektów w danym obszarze działalności. Poniżej aktualna struktura organizacyjna Programu e-Cło.